ฝ่ายระบบสารสนเทศ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

version 2.0

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานบริหารโครงการ ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย

โครงสร้างฝ่าย

Cinque Terre

บุคลากรฝ่าย

นางสาวกัลยกร ทัดนำธง
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2529 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622988 อีเมล.
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
รองหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
 • ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622572 อีเมล.
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
รองหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622573 อีเมล.
นางสาวสุภิญญา ปานดำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2550 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622579 อีเมล.
นางมันทนา ไปเร็ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622580 อีเมล.
นายมนู สอนน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2543 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622574 อีเมล.
นางสาวธราธร โสตธิมัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอับดับสอง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622575 อีเมล.
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622576 อีเมล.
นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622577 อีเมล.
นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2543 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622581 อีเมล.
นางสาวสุนิสา สมถวิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622578 อีเมล.
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622582 อีเมล.

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ