ระบบประเมินออนไลน์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่รายการ การประเมินความพึงพอใจระยะเวลาประเมินประเมินจำนวนผู้ประเมินแล้ว
1แบบประเมินผลโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง KUWIN-WPA, eduroam KU และระบบท่เกี่ยวข้อง
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง DAta Center ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 26 มกราคม 2560 6 
2แบบประเมินผล โครงการอบรมการใช้งาน KU-Microsoft Live ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 70 
3แบบประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้งาน KU Cloud Storage
เรื่อง การใช้งาน KU Cloud Storage
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 101 
4แบบประเมินผล การจัดการความรู้ โครงการส่งเสริมการใช้งาน KU Cloud Storage
เรื่อง การใช้งาน KU Cloud Storage
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 47 
5แบบประเมินโครงการจัดการความรู้ สำหรับผู้ประสานงานเครือข่าย ครั้งที่ 1
เรื่อง "ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ (Identity Manager - IDM)"
วันที่ 25 มีนาคม 2559
วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559 176 
6แบบประเมินโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ (Identity Manager - IDM)"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 12 
7แบบประเมินความพึงพอใจ "โครงการสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 31 วันที่ 25 มกราคม 2559" วันที่ 25 มกราคม 2559 34 
8แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ "Social media พลังใหม่แห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร"
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
วันที่ 25 มกราคม 2559 128 
9แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 44 
10แบบประเมินผลโครงการ KU Life Award for INF 2015
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 37 
11แบบประเมินโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001:2103"
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 30 
12แบบประเมินผลโครงการ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558
"สืบสานประเพณีสงกรานต์-วันครอบครัว OCS"
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558
วันที่ 8 เมษายน 2558 61 
13แบบประเมินโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การจัดทำประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)"
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 46 
14แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง รู้จักและใช้งาน Cloudbox.ku.ac.th
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2557 55 
15แบบประเมินโครงการจัดการความรู้ CARE & SHARE ครั้งที่ 2
เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 12 - 19 กันยายน 2557 24 
16แบบประเมินผลโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 8 - 12 กันยายน 2557 56 
17แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในสำนักงาน
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2557 57 
18แบบประเมินผลโครงการ “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ” ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
สืบสานประเพณีสงกรานต์-วันครอบครัว OCS
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายนพ.ศ. 2557
ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 10 - 30 เมษายน 2557 53 
19โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ "สมาธิเบื้องต้นกับการทำงาน"
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557
ณ โถง ชั้นล่าง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ หลังใหม่
วันที่ 11-14 มีนาคม 2557 41 
20แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์วันที่ มิ.ย. 56 - พ.ค. 57 60 
21แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานปีใหม่ฝ่ายสารสนเทศ ประจำปี 2557
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (อาคารเดิม)
วันที่ 31 มกราคม 2557 14
(100.00%) 
22แบบประเมินผลโครงการ "วันขึ้นปีใหม่ สืบสานสัมพันธ์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556"
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 77 
23แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ธ.ก.ส.
วันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2556 72 
24แบบประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 11 - 30 เมษายน 2556 39 
25แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 28 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 28- 29 มีนาคม 2556 35 
26แบบประเมินผลโครงการ เรื่อง "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2556 38 
27แบบประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2556 46 
28แบบประเมินผลโครงการจัดงานขอบคุณบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2556 28 
29แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบริหารและธุรการในปีการศึกษา 2555วันที่ 8 - 31 มีนาคม 2556 152 
30แบบประเมินความพึงพอใจ งานสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 28
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2556 40 
31แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรม KM เรื่อง IPV6 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2555 13 
32แบบประเมินควมพึงพอใจงานวันเกษียณอายุก่อนกำหนด
"Sanit Show @ OCS Early Retirement.ku.ac.th"
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555 39 
33แบบประเมินผลโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2555
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคลากร)
วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555 27